Ovlašćeni Procjenitelj Postrojenja I Opreme

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Navedenu aktivnost Crnogorski Edukativni Centar obavlja po osnovu ugovora o saradnji sa Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) i Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice (www.montaudit.me). Obuka procjenjivača se obavlja po Pravilniku o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) i po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS).

U toku je prijavljivanje kandidata za sprovođenje ciklusa edukacije Crnogorskog Edukativnog centra za procjenitelja postrojenja i opreme, koji je namijenjen, prvenstveno, članovima KPSVCG ali i drugim licima koja vrše procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, samostalno ili u timu sa drugim procjeniteljima.

Ovaj edukativni program procjene postrojenja i opreme, unaprijediće Vašu praksu pravilnom primjenom Međunarodnih standarda za procjenu (International Valuation Standards – IVS), te poštovanjem etičkih prinicipa procjeniteljske profesije.

Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore i Revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice kao i obrazovnim institucijama u regionu, a koncipiran je tako da zadovoljava neophodne kriterijume za sticanje evropske prakse u oblasti procjene vrijednosti postrojenja i opreme.

Predavanja po Programu edukacije realizovaće se u više modula.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu postrojenja i opreme bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme” u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPSVCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje..

Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme, u obavezi je da po  uspješno završenom edukativnom ciklusu, podnese administraciji CEC/KPSVCG ‘Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje Ovlaščeni procjenitelj postrojenja i opreme’

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

  • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju)
  • Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, koja je dostupna na našem web sajtu komoraprocjenitelja.me
  • Izjava o iskustvu na vršenju procjene vrijednosti postrojenja i opreme, dostupna na našem web sajtu komoraprocjenitelja.me
  • Dokaz da je potpisana “Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
  • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
  • Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
  • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,
  • Uvjerenje iz kaznene evidencija (original ili ovjerenu fotokopiju).

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 EUR za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore. Za ostale kandidate cijena je 800,00 EUR.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje postrojenja i opreme) i edukativni kurs za procjenu vrijednosti nekretnina, cijena je < 50% (za jedan od oba ponuđena edukativna ciklusa).
Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%