Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG), Univerzitetom UDG i Revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice,  organizuje u prostorijama Univerziteta UDG ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima”.

Specijalističku edukaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Ugovora o saradnji između Crnogorskog Edukativnog Centra i  Instituta internih revizora Crne Gore.

Praktična obuka vam omogućava dobro razumijevanje osnovnih pitanja praćenja usklađenosti poslovanja u Vašoj kompaniji.

Obuka je pogodna za sve koji žele naučiti više o usklađenosti poslovanja i regulatornom okruženju, kao i za one koji razmišljaju o započinjanju nove karijere u skladu sa najboljim praksama Korporativnog upravljanja u kompanijama.

Kome je namijenjena obuka?

 • Svo osoblje koje radi ili želi raditi u području praćenja usklađenosti poslovanja
 • Osoblje interne i eksterne revizije
 • Osoblje koje radi na funkcijama u vezi upravljanja rizicima u kompaniji (Risk Menadžment)
 • Regulatorni predstavnici
 • Menadžment
 • Članovi Odbora direktora i Odbora za reviziju
 • Osoblje zaposleno u kadrovskoj službi i/ili organizacionoj jedinici zaduženoj za opšte pravne poslove

Uslovi za pohađanje ciklusa sertifikacije su:

1. Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema (lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII), u obimu 240 kredita CSPK-a;

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

Tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, opšte pravnim poslovima i poslovima za upravljanje ljudskim resursima.

Napomena:

Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju “Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens” neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima. Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

3. Praktična obuka

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa zaštićenog dijela web sajta https://dls-cg.com/login/index.php. Da biste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected]

Takođe, kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE testove (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada
Nakon odslušanih predavanja i uspješno položenog testa iz oblasti praćenja usklađenosti poslovanja, kandidat je u obavezi da izradi pristupni rad-Izvještaj o usklađenosti poslovanja na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima predavača.

6. Odbrana pred Komisijom
Kandidat će biti obaviješten od strane administracije o terminu usmene odbrane pristupnog rada iz oblasti Usklađenosti poslovanja-Komplajens.

Odbrana može biti organizovana onsite ili online.

 

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove za sticanje sertifikata, popuni Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje zvanja “Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore ili Crnogorskog Edukativnog Centra (ista je adresa).

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, kontrole i planiranja i analize;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Cijena za učešće u ciklusu edukacije/sertifikacije je 750,00€ za IIRCG članove i 800,00€ za ostale.Cijena za učestvovanje u obuci obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.