Organizacija

Crnogorski Edukativni Centar zastupa i predstavlja Direktor, koga imenuje Upravni odbor.

Direktor je i pedagoški rukovodilac i ima sledeća ovlašćenja:

 • Planira, organizuje i rukovodi radom ustanove;
 • Odgovoran je za organizaciju rada i rukovođenje, efikasan i kvalitetan rad ustanove;
 • Organizuje racionalno i efikasno izvođenje programa obrazovanja odraslih;
 • Priprema prijedlog godišnjeg programa rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
 • Rukovodi radom Andragoškog vijeća;
 • Vrši izbor predavača, andragoških saradnika i drugih zaposlenih u Ustanovi;
 • Predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
 • Vrši andragoško-pedagoški nadzor;
 • Donosi plan unapređenja kvaliteta obrazovnog rada Ustanove;
 • Odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Ustanove;
 • Podstiče andragoško obrazovanje i usavršavanje predavača;
 • Zastupa i predstavlja Ustanovu;
 • Stara se o zakonitosti rada Ustanove i odgovara za njen zakonit rad;
 • Izvršava odluke Upravnog odbora;
 • Predlaže godišnji finansijski plan Ustanove;
 • Predlaže raspuštanje Upravnog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju funkciju, u skladu sa ovim Statutom i zakonom;
 • Podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu;
 • Prisustvuje obrazovnom radu predavača, prati njihov rad i daje im savjete za unapređenje i poboljšanje rada;
 • Obezbjeđuje čuvanje i zaštitu evidencije, dokumentacije i imovine Ustanove;
 • Donosi plan unapređenja kvaliteta obrazovnog rada i obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Direktor ustanove podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu, prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Direktora u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje lice koje ovlasti direktor, sa svim pravima i ovlašćenjima. Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, drugom licu izdati punomoćje za zastupanje Ustanove kod nadležnih institucija, organa, sudova i dr.

Djelatnost Ustanove:

Ustanova obavlja svoju djelatnost u skladu sa nadležnostima propisanim zakonom, Ugovorom o osnivanju i Statutom.

Djelatnost Ustanove obuhvata:

 • Organizovanje i implementaciju obrazovnih programa odobrenih od strane Savjeta za obrazovanje odraslih Vlade Crne Gore;
 • Organizovanje i implementaciju obrazovnih programa u skladu sa sporazumom sa Komorom Procjenitelja Crne Gore i Institutom Internih Revizora Crne Gore, u dijelu edukacije i sertifikacije po njihovim programima;
 • Organizovanje i implementaciju obrazovnih programa u skladu sa sporazumom sa drugim strukovnim organizacijama iz zemlje i inostranstva;
 • Organizovanje aktivnosti edukativnog karaktera (kampanje, seminari, konferencije, radionice, okrugli stolovi i drugo).

Upravni odbor:

Ustanovom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor ima tri (3) člana koji čine lica koje biraju i imenuju osnivači Ustanove. Članovi Upravnog odbora biraju se na period od četiri godine.

 • Usvaja program razvoja Ustanovom;
 • Usvaja godišnji program rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);
 • Donosi Statut, odluku o izmjenama i dopunama Statuta, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
 • Donosi godišnji finansijski plan;
 • Donosi odluku o visini školarine po polazniku, ukoliko obrazovanje nije finansirano iz javnih prihoda;
 • Donosi odluku o raspoređivanju dobiti na osnovu prijedloga osnivača Ustanove;
 • Usvaja periodični i godišnji račun;
 • Predlaže promjenu naziva i sjedišta Ustanove;
 • Donosi odluku o drugoj djelatnosti Ustanove po pribavljenoj saglasnosti Osnivača Ustanove;
 • Odlučuje o raspolaganju imovinom i korišćenju sredstava Ustanove, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • Razmatra vaspitno-obrazovni rad u Ustanovi i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Ustanove;
 • Imenuje članove stalne i povremene komisije;
 • Donosi akt kojim se bliže određuje sadržaj obrasca i način izdavanja sertifikata o pohađanju obrazovnog programa obrazovanja;
 • Donosi poslovnik o svom radu;
 • Donosi pravila o radu Ustanove, na predlog direktora;
 • Stara se o obavještavanju zaposlenih u Ustanovi;
 • Donosi imenovanju i razrješenju direktora Ustanove i ovlašćenih zastupnika, i obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.