Ekspert eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa IIA Standardima

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Fakultetom za Informacione Tehnologije Univrziteta Mediteran iz Podgorice, organizuje ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” u skladu sa IIA Standardima. Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Ugovora o saradnji između Crnogorskog Edukativnog Centra i  Instituta internih revizora Crne Gore, a polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

U skladu sa IIA Standardom 1312-EKSTERNE OCJENE, eksterna ocjenjivanja moraju biti sprovedena bar jednom u pet godina od strane kvalifikovanog, nezavisnog ocjenjivača ili tima ocjenjivača. Izvršni rukovodilac revizije mora da razmotri sa odborom: potrebu za češćim eksternim ocjenjivanjem; i kvalifikacije i nezavisnost ocjenjivača ili tima ocjenjivača, uključujući i svaki potencijalni sukob interesa.

EQA obuku  sprovodimo ONLINE, tako da  možete učestvovati u obuci i steći pomenuto profesionalno zvanje, bez fizičkog prisustva samoj obuci, pristupom sa Vašeg računara sa bilo koje udaljene lokacije. Nakon odslušanih predavanja,  obavezno je polaganje testa, koji se takođe sprovodi online, a u terminu koji bi dogovorili sa našom administracijom.

Za pristup ONLINE predavanjima potrebno Vam je korisničko ime i lozinka koju Vam dodjeljuje CEC/IIRCG Administracija, nakon što se prijavite za učešće u ovom specijalističkom ciklusu (putem online prijave) i uplatite iznos kotizacije. Pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta je moguć putem adrese http://dls-cg.com/login/index.php

Da bi ste dobili IIRCG Specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” u skladu sa zahtjevima IIA, treba da ispunite sledeće uslove:

OPCIJA 1:

  • Posjedujete CIA/CGAP sertifikat ili IIRCG sertifikat “Ovlašćenog internog revizora” ili sertifikat Ministarstva Finansija za zvanje “Ovlašćenog unutrašnjeg revizora u Javnom sektoru” ili ste uključeni u proces CIA ili IIRCG/MF sertifikacije uz napomenu da se kandidatu može dodijeliti IIRCG sertifikat eksperta eksterne ocjene tek nakon sticanja navedenih zvanja.
  • Kandidati koji ne ispunjavaju uslove navedene pod tačkom 1. se mogu uključiti u proces sertifikacije za sticanje IIRCG zvanja “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta ” ukoliko posjeduju sertifikat u rangu “Ovlašćenog internog revizora” (ili su uključeni u proces njegovog sticanja), u organizaciji bilo kog nacionalnog instituta iz zemlje i inostranstva-člana Global IIA, ili nacionalnog Ministarstva nadležnog za sertifikaciju internih revizora u Javnom sektoru.
  • Kandidat je u obavezi da odsluša oba specijalistička predavanja u organizaciji IIRCG po rasporedu koji možete preuzeti ovdje…
  • Kandidat je u obavezi da dokaže da posjeduje kompetencije iz interne revizije ili srodnih disciplina, popunjavanjem potvrde o radnom iskustvu koju možete preuzeti ovdje… Kandidat je u obavezi da, nakon što odsluša sva predavanja i uspješno položi online test, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta ” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom Administraciji CEC/IIRCG.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 Ovjerenu fotokopiju CIA ili IIRCG sertifikata “Ovlašćeni interni revizor” ili sertifikata MF za  zvanje  “Ovlašćeni unutrašnji revizor u Javnom sektoru” ili CISA ili CPA ili CA ili sertifikata “Sertifikovani računovođa”-izdatih od strane nacionalnih MF ili  instituta članova Global IIA / IFAC /  ISACA  organizacije,  ili dokaz da ste uključeni u proces sticanja navedenih zvanja (nije potrebno za članove IIRCG). Napominjemo da se kandidatu može dodijliti sertifikat eksperta eksterne procjene tek nakon sticanja navedenih zvanja

● Dokaz da posjedujete kompetencije iz oblasti interne revizije i/ili srodnih disciplina-u skladu sa uputstvom navedenim na web stranici  Instituta;

● Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (100 €);

 Dokaz o uplati godišnje članarine;

● Dokaz o uplati kotizacije za sertifikaciju

OPCIJA 2:

  • Posjedujete sertifikat “Certified Public Accountant-CPA” ; sertifikat o stečenom zvanju “Sertifikovani računovođa ili Ovlašćeni računovođa” ; (CISA-Sertifikat za pružanje uvjeravanja u kvalitet Informacionih Sistema) ili ste uključeni u proces sertifikacije za sticanje ovih zvanja uz napomenu da se kandidatu može dodijeliti IIRCG sertifikat eksperta eksterne ocjene tek nakon sticanja zvanja “CPA” ili “Sertifikovani ili Ovlašćeni računovođa” ili “CISA” isključivo u organizaciji nacionalnog instituta (iz zemlje ili inostranstva) člana IFAC/ISACA organizacije.
  • Kandidat je u obavezi da odsluša oba specijalistička predavanja u organizaciji IIRCG po rasporedu koji možete preuzeti ovdje...
  • Kandidat je u obavezi da odsluša oba specijalistička predavanja u organizaciji IIRCG po rasporedu koji možete preuzeti ovdje.
  • Kandidat (iz opcije 2) je u obavezi da dokaže da posjeduje minimum 3 godine radnog iskustva iz interne revizije, popunjavanjem potvrde o radnom iskustvu koju možete preuzeti ovdje…
  • Kandidat je u obavezi da, nakon što odsluša sva predavanja i uspješno položi online test, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta ” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Instituta.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

● Ovjerenu fotokopiju CIA ili IIRCG sertifikata “Ovlašćeni interni revizor” ili sertifikata MF za  zvanje  “Ovlašćeni unutrašnji revizor u Javnom sektoru” ili CISA ili CPA ili CA ili sertifikata “Sertifikovani računovođa”-izdatih od strane nacionalnih MF ili  instituta članova Global IIA / IFAC /  ISACA  organizacije,  ili dokaz da ste uključeni u proces sticanja navedenih zvanja (nije potrebno za članove IIRCG). Napominjemo da se kandidatu može dodijliti sertifikat eksperta eksterne procjene tek nakon sticanja navedenih zvanja

● Dokaz da posjedujete kompetencije iz oblasti interne revizije i/ili srodnih disciplina-u skladu sa uputstvom navedenim na web stranici Instituta;

● Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (100 €);

● Dokaz o uplati godišnje članarine;

● Dokaz o uplati kotizacije za sertifikaciju

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 700 € po kandidatu.