Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Infomacione Sisteme

Crnogorski edukativni Centar u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Fakultetom za Informacione Tehnologije Univrziteta Mediteran iz Podgorice, organizuje ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni interni revizor-specijalista za informacione sisteme”

Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Ugovora o saradnji između Crnogorskog Edukativnog Centra i  Instituta internih revizora Crne Gore, a polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

Da bi ste dobili IIRCG specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ovlašćeni interni revizor-specijalista za informacione sisteme”, treba da ispunite sledeće uslove:

1.Obrazovanje:
Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja);

2.Radno iskustvo:

(dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od uslova u pogledu radnog iskustva):

Opcija 1:  Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije IS/IT;

ili

Opcija 2:  Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja bezbjednosti informacija i/ili IT poslovima;

ili

Opcija 3:  Najmanje tri godina radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije.

Napomena u vezi opcije 3: Polaznici koji su zaposleni u bankarskom sistemu Crne Gore bi trebalo da posjeduju 3 godine iskustva u internoj reviziji u finansijskom sektoru, polazeći od zahtjeva člana 74. Zakona o bankama. Za ostale zainteresovane kandidate (koji nisu zaposleni u crnogorskim bankama) ovo ograničenje u pogledu radnog iskustva u finansijksom sektoru ne važi.

Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanj ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

Napomena:
Ukoliko  kandidat  ne  zadovoljava  kriterijum  u  pogledu  radnog  iskustva,  isti može prisustvovati  predavanjima  i  polaganju  ispita ali  mu  sertifikat  o  stručnom  zvanju Ovlašćeni  menadžer  za  upravljanje  rizicima  neće  biti  uručen  sve  do  pružanja  dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima. Obrazac   kojim   kandidat    dokazuje   da   posjeduje   radno skustvo   za   sticanje   ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete  ovdje…

3.Praktična obuka:
Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa IIRCG zaštićenog dijela web sajta http://dls-cg.com/login/index.php
Da biste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite CEC/IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected]

Takođe, kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5.Izrada pristupnog rada
Iz oblasti revizije Informacionog Sistema na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima predavača

6.Odbrana pred Komisijom pristupnog rada
Iz oblasti revizije Informacionog Sistema

7.Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:
Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

  • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
  • Dokaz da posjedujete kompetencije u skladu sa uputstvom navedenim na web stranici Instituta;
  • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
  • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
  • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
  • Dokaz o uplati godišnje članarine kod Instituta
  • Dokaz o uplati kotizacije za sertifikaciju

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.000 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.