Ovlašćeni interni revizor

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore, Univerzitetom UDG-Podgorica i Revizorskim društvom HLB MontAudit doo (http://montaudit.me/) organizuje cikluse edukacije za sticanje profesionalnog zvanja „Ovlašćeni interni revizor“. Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Ugovora o saradnji između Crnogorskog Edukativnog Centra i  Instituta internih revizora Crne Gore.

Da bi ste dobili specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ovlašćeni interni revizor“, treba da ispunite sledeće uslove:

1. Potpisivanje ugovora

Kandidat je u obavezi da potpiše Ugovor sa Crnogorskim edukativnim centrom o sprovođenju obuke.

2. Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema (lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII), u obimu 240 kredita CSPK-a;

3. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

 • Tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize.

 

 • Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju Ovlašćeni interni revizor  neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima, što je detaljnije pojašnjeno u “Uputstvu za priznavanje sertifikata (određenih ispita) dobijenih od strane drugih ovlašćenih strukovnih asocijacija i institucija u Crnoj Gori“, koje možete pronaći ukoliko kliknete ovdje.. Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

4. Praktična obuka:
Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE snimak predavanja sa CEC/IIRCG zaštićenog dijela web sajta http://dls-cg.com/login/index.php. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite CEC/IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203.

Takođe, kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Predmeti koje kandidat polaže:

 • Uloga i aktivnosti interne revizije u upravljanju, utvrđivanju rizika i internih kontrola
 • Izvođenje interne revizije
 • Revizija Informacionih Tehnologija

Literaturu je potrebno pruzeti u prostorijama Crnogorskog edukativnog centra.

5. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

6. Izrada pristupnog rada
Iz oblasti Interne revizije na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima CEC/IIRCG Administracije i predavača.

7. Odbrana pred Komisijom
Pristupnog rada iz oblasti Interne revizije

8. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-7, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, kontrole i planiranja i analize;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Napomena:

Ukoliko kandidat ne zadovoljava sve navedene kriterijume za dobijanje serttifikata “Ovlašćeni interni revizor”, takođe može pristupiti edukaciji i nakon uspješno završene obuke dobiti potvrdu o uspješno završenoj obuci.

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.250 €. Cijena obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata, godišnju PREMIUM članarinu kojom IIRCG član stiče pravo neograničenog besplatnog pregleda video materijala svih dosadašnjih i budućih skupova u organizaciji IIRCG ali i besplatno preuzimanje određenih prevoda dokumenata u izdanju Global IIA, ECIIA i IIRCG.