Ovlašćeni interni revizor

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore, Univerzitetom UDG-Podgorica, Unijom Poslodavaca Crne Gore i Revizorskim društvom HLB MontAudit doo (http://montaudit.me/) organizuje cikluse edukacije za sticanje profesionalnog zvanja „Ovlašćeni interni revizor“. Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Ugovora o saradnji između Crnogorskog Edukativnog Centra i  Instituta internih revizora Crne Gore, a polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

Da bi ste dobili IIRCG specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ovlašćeni interni revizor“, treba da ispunite sledeće uslove:

1. Obrazovanje:

  • Visoka stručna sprema (lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII), u obimu 240 kredita CSPK-a;

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

  • Tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize.
  • Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju Ovlašćeni interni revizor  neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima, što je detaljnije pojašnjeno u “Uputstvu za priznavanje sertifikata (određenih ispita) dobijenih od strane drugih ovlašćenih strukovnih asocijacija i institucija u Crnoj Gori“, koje možete pronaći ukoliko kliknete ovdje..Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

3. Praktična obuka:
Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa CEC/IIRCG zaštićenog dijela web sajta http://dls-cg.com/login/index.php. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite CEC/IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected]

Predmeti koje kandidat polaže:

  • Uloga i aktivnosti interne revizije u upravljanju, utvrđivanju rizika i internih kontrola
  • Izvođenje interne revizije
  • Revizija Informacionih Tehnologija

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada
Iz oblasti Interne revizije na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima CEC/IIRCG Administracije i predavača.

6. Odbrana pred Komisijom
Pristupnog rada iz oblasti Interne revizije

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ovlašćeni interni revizor” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Instituta internih revizora Crne Gore. Zahtjev možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje…

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.250 €. Cijena obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata, godišnju PREMIUM članarinu kojom IIRCG član stiče pravo neograničenog besplatnog pregleda video materijala svih dosadašnjih i budućih skupova u organizaciji IIRCG ali i besplatno preuzimanje određenih prevoda dokumenata u izdanju Global IIA, ECIIA i IIRCG.